Välkommen

Welcome

Den här studien handlar om hälsa, arbetsförmåga och arbetsförhållanden. Syftet är att öka kunskapen om arbetsförmåga vid vanliga psykiska problem som depression och ångest. Syftet är också att undersöka hur olika arbetsförhållanden påverkar förmågan att arbeta hos personer som har psykiska problem jämfört med de som inte har dessa problem. Det är därför viktigt att alla som bjuds in att delta i undersökningen svarar, oavsett om man lider av depression och ångest eller inte.

För den här studien rekryterar vi deltagare via arbetsgivaren men de är inte involverade i själva studien på något annat sätt och kommer inte att få ta del av hur någon enskild individ svarat på enkäten. För att besvara en av frågeställningarna i studien kommer du i enkäten få en fråga om vi får följa upp sjukskrivningsdata via Försäkringskassans register. Uppföljningstid är högst 12 månader från det att du besvarat undersökningen.

Huvudansvarig forskare för undersökningen är professor Gunnel Hensing vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Har du frågor kan du kontakta oss: professor Gunnel Hensing, tel. 031-786 6862, e-post: gunnel.hensing@gu.se eller biträdande forskare Agneta Blomberg, tel. 031-786 3222, e-post: agneta.blomberg@gu.se.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR EU 2016/679), ansvarig för personuppgifter är Göteborgs universitet som du kan nå via e-post: dataskydd@gu.se eller telefon: 031-786 00 00. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här: Behandling av dina personuppgifter

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara och du behöver inte besvara alla frågor på en gång utan det går bra att pausa enkäten för att sedan fortsätta svara vid ett senare tillfälle.

För att delta i studien bekräfta att du accepterar personuppgiftshanteringen med BankID nedan. Klicka på "Signera med BankID" och öppna sedan BankID appen på telefon eller dator. När BankID är bekräftat kan du återvända och klicka på "Till undersökningen"

The purpose of the study is to expand our understanding of work capacity in conjunction with common mental health issues, such as depression and anxiety. Another purpose is to investigate how different working conditions impact capacity to work in people with mental health issues compared to people without these issues. It is therefore important that everyone invited to this survey do respond, whether or not one may experience mental health problems.

For this study, we are recruiting participants through employers, but they are not involved in the study itself in any other way and will not be informed how any individual responded to the survey. To answer one of the study questions you will be asked if we can follow up on sick leave data through the Swedish Social Insurance Agency's register. The maximum follow-up period is 12 months from the date you completed the survey.

The principal investigator of the study is Professor Gunnel Hensing at the Department of Community Medicine and Public Health, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. If you have any questions, please contact us: professor Gunnel Hensing, tel. 031-786 6862, e-mail: gunnel.hensing@gu.se or assistant researcher Agneta Blomberg, tel. 031-786 3222, e-mail: agneta.blomberg@gu.se.

Your personal data will be treated in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR EU 2016/679). The University of Gothenburg is the Data Protection Officer and can be reached through e-mail: dataskydd@gu.se or phone: 031-786 00 00. You can read more about how we process your personal data and about your rights here Processing of your personal data

The survey takes about 15 minutes to complete, and you don't have to answer all the questions at once, you can pause the survey and resume when convenient.

To participate in the study, please confirm that you accept the personal data handling with bank ID below. Click "Sign with BankID" and then open the bank-id app on your phone or computer. Once the bank ID is confirmed, you can return and click "To the survey"

Starta BankID-appen på din telefon och tryck på ikonen för QR-kod i appen för att skanna QR-koden.Start the BankID app on your phone and tap the QR code icon in the app to scan the QR code.